วันพุธ, 02 มีนาคม 2559 00:00

ข้อมูลสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (Program Profile for SSRU Niche Guru)

ข้อมูลสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (Program Profile for SSRU Niche Guru)
สามารถ download เอกสารได้ที่นี่
1.คณะครุศาสตร์
1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา images/guru59/1EDU/1 .pdf
2.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย images/guru59/1EDU/2 .pdf
3.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ images/guru59/1EDU/3 .pdf
4.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป images/guru59/1EDU/4 .pdf
5.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ images/guru59/1EDU/5 .pdf
6.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย images/guru59/1EDU/6 .pdf
7.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา images/guru59/1EDU/7 .pdf
8.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู images/guru59/1EDU/8.pdf
9.แบบฟอร์มข้อมูลสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ images/guru59/1EDU/ Program Profile for SSRU Niche Guru.xlsx
10.เล่มข้อมูลสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ images/guru59/1EDU/ Program Profile for SSRU Niche Guru.doc
11.ปกหลัง images/guru59/back.pdf
 
2.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม images/guru59/2IndustrialTechnology/1 .pdf
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม images/guru59/2IndustrialTechnology/2 .pdf
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม images/guru59/2IndustrialTechnology/3 .pdf
4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ images/guru59/2IndustrialTechnology/4 .pdf
5หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม images/guru59/2IndustrialTechnology/5 .pdf
6หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ images/guru59/2IndustrialTechnology/6 .pdf
7หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ images/guru59/2IndustrialTechnology/7 .pdf
8หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร images/guru59/2IndustrialTechnology/8 .pdf
9หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย images/guru59/2IndustrialTechnology/9 .pdf
10หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย images/guru59/2IndustrialTechnology/10 .pdf
11หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม images/guru59/2IndustrialTechnology/11 .pdf
12หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ images/guru59/2IndustrialTechnology/12 .pdf
13หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ images/guru59/2IndustrialTechnology/13 .pdf
14หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ images/guru59/2IndustrialTechnology/14 .pdf
15แบบฟอร์มข้อมูลสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ images/guru59/ Program Profile for SSRU Niche Guru.xlsx
16เล่มข้อมูลสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ images/guru59/ Program Profile for SSRU Niche Guru.doc
17ปกหลัง images/guru59/back.pdf
 
3คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ images/guru59/3ScienceandTechnology/1 .pdf
2หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม images/guru59/3ScienceandTechnology/2 .pdf
3หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ images/guru59/3ScienceandTechnology/3 .pdf
4หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา images/guru59/3ScienceandTechnology/4 .pdf
5หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ images/guru59/3ScienceandTechnology/5 .pdf
6หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ images/guru59/3ScienceandTechnology/6 .pdf
7หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร images/guru59/3ScienceandTechnology/7 .pdf
8หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี images/guru59/3ScienceandTechnology/8 .pdf
9หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม images/guru59/3ScienceandTechnology/9 .pdf
10หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ images/guru59/3ScienceandTechnology/10 .pdf
11หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ images/guru59/3ScienceandTechnology/11 .pdf
12หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ images/guru59/3ScienceandTechnology/12 .pdf
13หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ images/guru59/3ScienceandTechnology/13 .pdf
14หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ images/guru59/3ScienceandTechnology/14 .pdf
15ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา images/guru59/3ScienceandTechnology/15 .pdf
16แบบฟอร์มข้อมูลสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ images/guru59/ Program Profile for SSRU Niche Guru.xlsx
17เล่มข้อมูลสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ images/guru59/ Program Profile for SSRU Niche Guru.doc
18ปกหลัง images/guru59/back.pdf
 
4คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ images/guru59/4SocialScience/1 .pdf
2หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ images/guru59/4SocialScience/2.pdf
3หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น images/guru59/4SocialScience/3 .pdf
4หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ images/guru59/4SocialScience/4 .pdf
5หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย images/guru59/4SocialScience/5 .pdf 
6หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ images/guru59/4SocialScience/6 .pdf
7หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน images/guru59/4SocialScience/7 .pdf
8หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น images/guru59/4SocialScience/8 .pdf
9หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ images/guru59/4SocialScience/9 .pdf
10หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก images/guru59/4SocialScience/10 .pdf
11หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ images/guru59/4SocialScience/11 .pdf
12หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม images/guru59/4SocialScience/12 .pdf
13หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม images/guru59/4SocialScience/13 .pdf
14หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ images/guru59/4SocialScience/14 .pdf
15หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต images/guru59/4SocialScience/15.pdf
16แบบฟอร์มข้อมูลสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ images/guru59/ Program Profile for SSRU Niche Guru.xlsx
17เล่มข้อมูลสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ images/guru59/ Program Profile for SSRU Niche Guru.doc
18ปกหลัง images/guru59/back.pdf
 
5คณะวิทยาการจัดการ
1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการเงินการธนาคาร images/guru59/5ManagementScience/1 .pdf
2หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  images/guru59/5ManagementScience/2 .pdf
3หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ images/guru59/5ManagementScience/3 .pdf
4หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ images/guru59/5ManagementScience/4 .pdf
5หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ images/guru59/5ManagementScience/5 .pdf
6หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการตลาด images/guru59/5ManagementScience/6 .pdf
7หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ images/guru59/5ManagementScience/7 .pdf
8หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี images/guru59/5ManagementScience/8 .pdf
9หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ images/guru59/5ManagementScience/9 .pdf
10หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต images/guru59/5ManagementScience/10.pdf
10-1หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาวารสารสนเทศ images/guru59/5ManagementScience/10-1.pdf
10-2หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร images/guru59/5ManagementScience/10-2.pdf
10-3หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด images/guru59/5ManagementScience/10-3.pdf
10-4หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง images/guru59/5ManagementScience/10-4.pdf
10-5หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ images/guru59/5ManagementScience/10-5.pdf
10-6หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาภาพยนตร์ images/guru59/5ManagementScience/10-6.pdf
10-7หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม images/guru59/5ManagementScience/10-7.pdf
10-8หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ images/guru59/5ManagementScience/10-8.pdf
11แบบฟอร์มข้อมูลสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ images/guru59/ Program Profile for SSRU Niche Guru.xlsx
12เล่มข้อมูลสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ images/guru59/ Program Profile for SSRU Niche Guru.doc
13ปกหลัง images/guru59/back.pdf
 
6.คณะศิลปกรรมศาสตร์
1หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี images/guru59/6FineandAppliedArts/1 .pdf
2หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง images/guru59/6FineandAppliedArts/2 .pdf
3หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ images/guru59/6FineandAppliedArts/3 .pdf
4หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย images/guru59/6FineandAppliedArts/4 .pdf
5หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัถตกรรม images/guru59/6FineandAppliedArts/5 .pdf
6หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม images/guru59/6FineandAppliedArts/6 .pdf
7แบบฟอร์มข้อมูลสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ images/guru59/ Program Profile for SSRU Niche Guru.xlsx
8เล่มข้อมูลสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ images/guru59/ Program Profile for SSRU Niche Guru.doc
9ปกหลัง images/guru59/back.pdf
 
7.บัณฑิตวิทยาลัย
1หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา images/guru59/7.grad/1 .pdf
2หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู images/guru59/7.grad/2 .pdf
3หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ images/guru59/7.grad/3 .pdf
4หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ images/guru59/7.grad/4 .pdf
5หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม images/guru59/7.grad/5 .pdf
6หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี images/guru59/7.grad/6 .pdf
7หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ images/guru59/7.grad/7 .pdf
8หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ images/guru59/7.grad/8 .pdf
9หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ images/guru59/7.grad/9 .pdf
10หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง images/guru59/7.grad/10 .pdf
11หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองอาเซียน images/guru59/7.grad/11 .pdf
12หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน images/guru59/7.grad/12 .pdf
13หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ images/guru59/7.grad/13 .pdf
14หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ images/guru59/7.grad/14 .pdf
15หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ images/guru59/7.grad/15 .pdf
16หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ images/guru59/7.grad/16 .pdf
17หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา images/guru59/7.grad/17 .pdf
18หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ images/guru59/7.grad/18 .pdf
19แบบฟอร์มข้อมูลสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ images/guru59/ Program Profile for SSRU Niche Guru.xlsx
20เล่มข้อมูลสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ images/guru59/ Program Profile for SSRU Niche Guru.doc
21ปกหลัง images/guru59/back.pdf
 
8.วิทยาลัยนานาชาติ
1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ images/guru59/8ssruic/1 .pdf
2หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม images/guru59/8ssruic/2 .pdf
3หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว images/guru59/8ssruic/3 .pdf
4หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน images/guru59/8ssruic/4 .pdf
5หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา images/guru59/8ssruic/5 .pdf
6แบบฟอร์มข้อมูลสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ images/guru59/ Program Profile for SSRU Niche Guru.xlsx
7เล่มข้อมูลสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ images/guru59/ Program Profile for SSRU Niche Guru.doc
8ปกหลัง images/guru59/back.pdf
 
9.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ images/guru59/9InnovationandManagement/1 .pdf
2หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ images/guru59/9InnovationandManagement/2 .pdf
3หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ images/guru59/9InnovationandManagement/3 .pdf
4หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการตลาด images/guru59/9InnovationandManagement/4 .pdf
5หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต images/guru59/9InnovationandManagement/5.pdf
6หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต images/guru59/9InnovationandManagement/6.pdf
7หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ images/guru59/9InnovationandManagement/7 .pdf
8แบบฟอร์มข้อมูลสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ images/guru59/ Program Profile for SSRU Niche Guru.xlsx
9เล่มข้อมูลสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ images/guru59/ Program Profile for SSRU Niche Guru.doc
10ปกหลัง images/guru59/back.pdf
 
10วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
1หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต images/guru59/10NursingandHealth/1.pdf
2แบบฟอร์มข้อมูลสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ images/guru59/ Program Profile for SSRU Niche Guru.xlsx
3เล่มข้อมูลสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ images/guru59/ Program Profile for SSRU Niche Guru.doc
4ปกหลัง images/guru59/back.pdf
 
11.วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
1หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ images/guru59/11ahs/1 .pdf
2หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ images/guru59/11ahs/2 .pdf
3หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ images/guru59/11ahs/3 .pdf
4หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม images/guru59/11ahs/4 .pdf
5แบบฟอร์มข้อมูลสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ images/guru59/ Program Profile for SSRU Niche Guru.xlsx
6เล่มข้อมูลสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ images/guru59/ Program Profile for SSRU Niche Guru.doc
7ปกหลัง images/guru59/back.pdf
 
12.วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
1หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ images/guru59/12sisa/1 .pdf
2หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล images/guru59/12sisa/2 .pdf
3แบบฟอร์มข้อมูลสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ images/guru59/ Program Profile for SSRU Niche Guru.xlsx
4เล่มข้อมูลสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ images/guru59/ Program Profile for SSRU Niche Guru.doc
5ปกหลัง images/guru59/back.pdf
 
13.วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ images/guru59/13cls/1 .pdf
2หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน (หลักสูตรนานาชาติ)  images/guru59/13cls/2 .pdf 
3หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี images/guru59/13cls/3 .pdf 
4หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก images/guru59/13cls/4 .pdf
5หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเครือข่ายร้านอาหาร images/guru59/13cls/5 .pdf
6หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง images/guru59/13cls/6 .pdf
7หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร์ images/guru59/13cls/7 .pdf
8แบบฟอร์มข้อมูลสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ images/guru59/ Program Profile for SSRU Niche Guru.xlsx
9เล่มข้อมูลสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ images/guru59/ Program Profile for SSRU Niche Guru.doc
10ปกหลัง images/guru59/back.pdf
 
หากมีปัญหาในการ download ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


12. 2017